Maiko Wasada

 • Rank:
  • Shihandai (Suzuki-ha Shito-ryu Seikokai)
  • 6th Dan (Suzuki-ha Shito-ryu Seikokai)
  • 2nd Dan (Ryukyu Shorin-ryu)

 • Competition Record
  • 2022 Canada Open Karate Championships Kata (Women Masters Black) – Gold
  • 2022 Katushika-ku Karate Championships, Tokyo, Japan, Kata (Women Black) – Gold
  • 2021 Narita City Karate Championships, Chiba, Japan, Kata (Women Black) – Gold
  • 2020 Karate BC eTournament Kata (Women Black) – Silver
  • 2019 Karate BC Provincial Championships Kata (Women Masters Black) – Gold
  • 2019 Sato Cap Tournament Kata (Women Masters Black) – Gold
  • 2019 Canada Open Karate Championships Kata (Women Masters Black) – Silver
  • 2018 Karate BC Provincial Championships Kata (Women Masters Black) – Silver
  • 2018 Sato Cap Tournament Kata (Women Masters Black) – Gold
  • 2018 Victoria Open Karate Championships Kata (Women Masters Black) – Gold
  • 2018 Ryukyu Shorin-Ryu Gessinkai National Championships Kata (Women Masters Black) – Gold
  • 2018 Canada Open Karate Championships Kata (Women Masters Black) – Gold
  • 2017 Sato Cap Tournament Kata (Women Masters Black) – Silver
  • 2017 Canada Open Karate Championships Kata (Women Masters Black) – Gold
  • 2017 Washington States Karate Federation Tournament Kata (Men&Women) – Silver
  • 2016 Karate BC Open Tournament Kata (Women Masters Black) – Gold
  • 2016 Sato Cap Tournament Kata (Women Masters Black) – Gold